«شهید یعنی: به خیرگذشت...نزدیک بود بمیرد!»
"تو" 
چه میکنی،این میانه ی خون برادرم...؟!برای بیداری ما...؟!
آخ ...
یادم رفته بود ...
شهید بیدارمیکند ...
شهید دستت را میگیرد ...
شهید بلندت میکند ...

شهید ، "شهیدت" میکند ... فکه و اروند یا دمشق وحلب... یا صعده و صنعا...!
فرقی نمیکند...
شهید ، شهیدت میکند ؛ باورنمیکنی....؟؟؟؟
حالا عکس را بزرگ کن ، 
بزرگتر...
حالا زل بزن....!!!
بیدار که بشوی ، جاده خاکی انحرافی رفته را برمیگردی به صراط مستقیم...👌☺️
شهادت میوه ی درختان جاده ی صراط مستقیم است ..!
یادت باشد : «شهید ، شهیدت میکن